Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

martuh
5292 af74 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafoodforsoul foodforsoul
martuh
Reposted frombluuu bluuu viafoodforsoul foodforsoul

May 23 2015

martuh
6248 ebf2 390
Reposted frommustangs mustangs
martuh
6438 366d 390
Reposted frommustangs mustangs
martuh
1136 b45f 390
Reposted frommustangs mustangs
martuh
martuh
6942 41ce 390
Reposted fromthinredline thinredline viakeeplooking keeplooking
martuh
I z każdym dniem wiedziałem mniej; i z każdym dniem popadałem w rozpacz, że nigdy nie przeczytam tego, co powinienem przeczytać. 
— Hłasko, "Piękni, dwudziestoletni"
Reposted fromtwice twice viafoodforsoul foodforsoul

May 17 2015

8731 da98 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viabesen besen

May 10 2015

martuh
1137 f4de 390
Reposted fromkokosowas kokosowas viakjuik kjuik
martuh
A ci, którzy tańczyli, zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
— nietzsche
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakamykowata kamykowata
martuh

May 03 2015

martuh
9451 0790 390
Reposted fromsnukraina snukraina viatuto tuto
martuh
Reposted fromshitty shitty viamarcz marcz
martuh
3998 84a7 390
Reposted fromthinredline thinredline viamarcz marcz

May 01 2015

martuh
-Macie chore nerwy.
-O, tak. Ale ja mam także inną jeszcze chorobę. Ja mam zanadto wyedukowaną świadomość. To jest ścierwo obolałe!
— Stefan Żeromski "Ludzie bezdomni"
Reposted frommissljud missljud viaalliwantisyou alliwantisyou
martuh
0989 14a4 390
Kultura przede wszystkim!
Reposted fromissul issul viapieszczoty pieszczoty
3094 e788 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viabesen besen

April 24 2015

martuh
Claude Monet 1923
Reposted fromvaporous vaporous viaanuschka anuschka
martuh
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl